přístupnost webu

Přijímací řízení

Přjímací řízení

Výsledky přijímacího řízení: 

Počet podaných žádostí: 71

Přijaté děti : 26 - viz seznam níže

Nepřijaté: 14

Přijaté v jiné MŠ:  31

V současné době není v MŠ žádné volné místo.

Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Podmínek a kriterií přijímacího řízení MŠ Srdíčko.

 

Zápis na školní rok 2020/2021 bude probíhat 11. 5. - 15. 5.  2020. Osobně pouze 11. 5. - 12. 5. 2020.

Informace k zápisu a samotný zápis bude probíhat centralizovaně na stránkách: https://zapisyms.pardubice.eu

I. fáze zápisů – tj. vyplňování přihlášek zůstává stejné – vyplnění rodičem v aplikaci https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 20.4.2020 do 15.5.2020

 

ZMĚNA je u potvrzení přihlášky lékařem. Potvrzení od lékaře není potřeba.

Rodič podepíše čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu. Očkovací průkaz následně ředitelka MŠ porovná s očkovacím kalendářem.

 

II. fáze zápisů – tj. sběr žádostí  

- osobním podáním - za zvýšených bezpečnostních podmínek, bez přítomnosti dětí, v rouškách, s rozestupy a vstupem pouze jednotlivců do budovy školy ve dnech 11. 5. 2020 od 8.00 - 12.00 hod. a 12. 5. 2020 od 12.00 - 16.00 hod.

- datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)

- poštou – doporučujeme zaslání doporučeně

 

K žádosti je třeba doložit:

- Kopie rodného listu

- předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je        vlastník nebo spoluvlastník nebo 

- kopie nájemní či podnájemní smlouvy nebo nebo

- prohlášení vlastníka o udělení souhlasu s užíváním nemovitosti

- doložení jiného dokladu než je uvedeno výše

 

Příjem žádostí PRODLUŽUJEME – od 11.5.2020 do 15.5.2020

 

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace. Pravidelně je v mateřské škole konán "Den otevřených dveří"  -  z důvodu koronaviru se ruší. 

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem  řízení u každého uchazeče. Seznam  bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy (na základě Kritérií MŠ Srdíčko) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst (a toto aktualizuje).

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

soubor
Podmínky přijímacího řízení
Velikost 0.431 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 22:12
soubor
Kritéria přijímacího řízení na prázdniny
Velikost 0.274 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 22:13
soubor
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2020-2021
Velikost 0.558 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 22:13
soubor
Přijaté děti
Velikost 0.148 MB | Datum poslední změny: 29. 06. 2020 22:13

Hold on please…

It will only take a second.