přístupnost webu

Školní program

Školní program

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLKA HROU

Motto: Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce

Č.j. MSS-3/2017/VP-ŠVP
Schváleno na pedagogické radě: 22.8. 2017

Platnost od 1.9. 2017

OBECNÉ ÚDAJE

PODMÍNKY PRO POHODU A ZDRAVÍ DĚTÍ

Děti se učí tomu, v čem žijí

 • Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat.
 • Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit.
 • Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché.
 • Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit se provinile.
 • Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.
 • Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si.
 • Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat.
 • Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné.
 • Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit.
 • Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo.
 • Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, kamarádské, radující se, hrající si, mající zájem o dění ve školce, těšící se do ní.

S ohledem na individualitu každého dítěte

 • chceme navodit pozitivní přístup k životu
 • chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoli pro bezchybný výtvor
 • chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat v jejich zájmech
 • chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci
 • chceme podporovat tělesnou pohodu
 • chceme se s nimi radovat ze života
 • chceme rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí
 • chceme rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • chceme zapojovat rodiče do dění v MŠ a upevnit tak v dětech pocit kontinuity ve výchově

 

FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Motto: Vstoupí-li branou srdce láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek. A dobrý začátek vede i k dobrým koncům.
Naším cílem je vytváření klidného, podnětného a pohodového prostředí, ve kterém dítě získává nové poznatky, experimentuje s nimi a tak rozvíjí svoji osobnost.
Vychází z názvu naší mateřské školy a jsme přesvědčeni, že správným přístupem, láskou a trpělivostí můžeme děti:

 • Vychovávat k celoživotnímu vzdělávání
 • Vychovávat a vzdělávat ke kultivaci hudebního, výtvarného a literárního projevu 
 • Vychovávat ke zdravému životnímu stylu
 • Vychovávat a vzdělávat k sociálnímu a emočnímu růstu – emoční inteligenci

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU - VZDĚLÁVACÍ PRIORITY

 • Rozvoj aktivní tvořivosti dítěte, důvěra ve vlastní schopnosti
 • Upevňování kamarádských a mezilidských vztahů
 • Vytváření kladného vztahu k přírodě
 • Pestrá nabídka estetických činností, využití lidových tradic
 • Řešit problémy, umět si vybírat a nést za volbu odpovědnost
 • Rozvoj pohybových aktivit (tělocvična ZŠ Dubina)
 • Sdílení zájmu ale i odpovědnosti o společenství třídy, školy – spolupráce s rodiči

 

METODY, FORMY A PROSTŘEDKY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Metody:

 • Naše vzdělávání je založeno na prožitkovém a interakčním učení, uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, kdy učitelka vnímá a navozuje na to, co děti prožívají. Prožitky však také záměrně navozuje. Prožitkem rozumíme to, co v nás zůstává emočně podmíněno a je tudíž trvalejší.
 • Využíváme situačního učení, učení v situacích. Tyto situace mohou být náhodné nebo záměrné navozené učitelkou. Osvědčila se tvořivá dramatika, která navozuje na různé situace a řeší je.
 • Důležitou metodou je hra, která je hlavní a nejdůležitější aktivitou v raném období vývoje člověka. Proto ji dáváme dostatečný prostor. Dodržujeme zákony hry – je činností svobodnou, reproduktivní, má svůj prostor, pravidla nebo je ,,jako“. Hra musí vycházet z potřeb dítěte a je přímým odrazem jeho zážitků.
 • Další metodou pro rozvoj prosociálního chování dítěte je prosociální učení a interakční hry. Zaměřují se na rozvíjení vzájemných vztahů mezi dospělými a dětmi, dětmi a dětmi navzájem, na rozvíjení prožívání a přiměřené projevování citů.
 • Komunitní a jiné typy kruhu se staly součástí denních aktivit. Jsou zařazovány pravidelně a děti se učí respektovat jejich pravidla.
 • Metoda pokusu a omylu, experimentujeme a manipulujeme s různými materiály.

Formy:

 •  Individuální, skupinové, kolektivní
 • Volná hra, společně řízené činnosti, pohybové využití, společné akce, oslavy a slavnosti, kulturní představení, výlety, logopedická péče a další

Prostředky:

 • Hry, pohybové aktivity (Balónek), praktické činnosti (počítače), pozorování, experimentování, práce s různými materiály a technikami (keramika, Pastelka), hry na nástroje (Píšťalka),

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ SRDÍČKOobsah učení

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy) zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají – viz RVP

CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ SRDÍČKO

Záměrem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je dovést dítě na konci jeho období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Partnerským přístupem se snažíme, aby získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se umělo přizpůsobit životu v sociální komunitě a v kulturní společnosti. Svým osobnostním postojem ho vedeme k tomu, aby získalo základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot a to vše s ohledem na přizpůsobení věku dítěte a elementárním možnostem jeho chápání a vidění světa.

Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání - podporujeme tělesný rozvoj a zdraví (ŠvP, plavání, sport. soutěže, výlety), osobní spokojenost a pohodu dítěte. Systematicky rozvíjíme řeč – pohádky, říkadla, správný mluvní vzor atd. Rozvíjíme schopnost přemýšlet a rozhodovat se. Podporujeme stále dokonalejší chápání okolního světa (počítačové programy), rozvíjíme u dětí fantazii, zájmy a nadání (kroužky, výstav, exkurze).

2. Osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost - vedeme děti k sociální soudružnosti, předáváme dětem kulturní dědictví (tradice, svátky) Poskytujeme dětem možnost poznávat takové hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými, péče o druhé. Každá třída si vypracovala svá pravidla chování, která se snaží dodržovat.

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - zaměřujeme se na vedení dítěte k zájmu podílet se na společenském životě a činnostech ve škole i v rodině (společné akce s rodiči, veřejná vystoupení v KD Dubina i v Domově důchodců). Vytváříme příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry (lehkoatletický trojboj v rámci spolupráce s jinými MŠ). Vedeme dítě k poznání, že může jednat svobodně a nese za své rozhodnutí odpovědnost.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení a snažíme se o probuzení větší samostatnosti, tvořivosti a aktivity dětí při řešení problému a úkolů. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami či s odkladem školní docházky jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů. Ve vzdělávání nadaných talentovaných dětí nabízíme další aktivity formou zájmových kroužků, které vedou zdarma proškolené učitelky naší mateřské školy.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ SRDÍČKO

V naší mateřské škole si děti osvojují klíčové kompetence tím že,

1. kompetence k učenísvet

 • Pozorují zvířata, změny v přírodě, dopravní situace a získané znalosti uplatňují v praxi
 • Experimentují se sněhem, ledem, klíčení semen
 • Pozorují a poznávají práci dospělých ve svém okolí (kuchařka, školnice, zahradník apod), navštěvují kulturní představení a umí se vhodně chovat
 • Pojmenovávají věci kolem sebe, všímají si rozdílů, umí zacházet s počítačem
 • Malují, stříhají, lepí, vyrábí dárečky k různým příležitostem, pracují s pracovními listy podle pokynů učitelky a procvičují grafomotoriku
 • Využívají komunitního kruhu
 • Často a vhodně jsou chváleny

2. kompetence k řešení problémůkompetence

 •  Hrají společné hry s dotyky těla (pohlazení), udržují čistotu ve svém okolí
 • Řeší labyrinty a hádanky
 • Překonávají přírodní překážky, bludiště a prolézačky
 • Dokončují vyprávěný příběh, malování obrázku
 • Zvládají číselnou řadu, rozlišují vlevo x vpravo, nahoře x dole ……porovnávají počet
 • Rozpoznají a ohodnotí vhodné a nevhodné oblékání, chování a vztahy, umí zhodnotit a poznat hlavní charakterové vlastnosti jednotlivých postav v pohádkách
 • Snaží se samostatně řešit konflikty mezi dětmi – (pravidla chování na třídách)

3. komunikativní kompetencepiskani

 • Vypráví o obrázku, knize, časopisu, reprodukují text, vymýšlejí hádanky a dokončují příběh
 • Dramatizují pohádky (vyrábějí kulisy a kostýmy), zpívají písně, hrají na rytmické nástroje, rozpoznají náladu skladby ( ukolébavka, pochod, tanec, veselý, smutný)
 • Bez ostychu vypráví o svém prožitku s kamarády či dospělými
 • Rytmizuje slova a říkadla, vymýšlí rýmy, poznává hlásky, umí se podepsat
 • Učí se cizí jazyk – angličtina
 • Umí ovládat počítačové programy, orientovat se v dětských encyklopediích a vyhledává obrázky v knihách
 • Hrají pantomimu
 • Napodobují správnou výslovnost podle vzoru – reedukace výslovnosti

4. sociální a personální kompetencenaslouchat

 •  Pomáhají kamarádovi, umí vyjádřit sympatie a antipatie, dokáží být empatičtí
 • Dokáží přiznat svůj omyl či chybu a omluvit se kamarádovi
 • Rozhodují o hře, vymýšlejí a dodržují již dohodnutá pravidla,
 • Zdraví, poprosí a poděkují, počkají až druhý domluví a neskáčí do řeči
 • Hrají společné námětové hry, určují jednotlivé role a napodobují chování dospělých ve svém okolí (na domácnost, školu, dopravu apod).
 • Umí se chovat obezřetně a s nedůvěrou k cizím lidem – hrají hry s bezpečnostní tematikou ( Na zloděje, Na zlého pána)
 • Umí vyřídit vzkaz

4. sociální a personální kompetencečinnosti

 •  Pomáhají kamarádovi, umí vyjádřit sympatie a antipatie, dokáží být empatičtí

 • Dokáží přiznat svůj omyl či chybu a omluvit se kamarádovi

 • Rozhodují o hře, vymýšlejí a dodržují již dohodnutá pravidla,
 • Zdraví, poprosí a poděkují, počkají až druhý domluví a neskáčí do řeči
 • Hrají společné námětové hry, určují jednotlivé role a napodobují chování dospělých ve svém okolí (na domácnost, školu, dopravu apod).
 • Umí se chovat obezřetně a s nedůvěrou k cizím lidem – hrají hry s bezpečnostní tematikou ( Na zloděje, Na zlého pána)
 • Umí vyřídit vzkaz

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací nabídka a její realizace je v naší mateřské škole uspořádána do 4 integrovaných bloků, které spojuje dítěti blízké a srozumitelné téma, umožňující nabízet různorodé činnosti a příležitosti.

1. integrovaný blok - Jaro, léto, podzim, zima, s přírodou si hrát je prima

Příroda je všude okolo nás, děti jsou celoročně v kontaktu s přírodou – pobyt venku, škola v přírodě, výlety, ekocentrum. Děti seznamujeme s novými poznatku ze života zvířat (výlety do ZOO, záchranné stanice, statek Apolenka), z říše rostlin (klíčení semen, přesazování), všímáme si změn v přírodě (led x voda) apod.. Experimentujeme, pozorujeme, objevujeme, učíme se přírodu chránit a zároveň poznáváme i vliv přírody na náš zdravý život. Každoročně tvoříme Ekologický projekt, na který získáváme i finanční dotaci z Magistrátu města Pardubic. Čerpáme náměty i z environmentálních odborných metodik (viz výše).

2. integrovaný blok - Hrajeme si, míč se koulí, obletíme zeměkouli

Děti se seznamují s vesmírem, s planetami v něm, podrobněji s planetou Zemí - s pevninou (světadíly, státy, naše republika, město, kde žijeme) a s vodstvem na Zemi (oceány, moře, řeky, koloběh vody, život ve vodní říši). Na exkurzi vyjedeme do hvězdárny v Pardubicích, projedeme se parníkem po řece Labe, prohlédneme si památky našeho města a nejznámější místa v něm. Podrobněji si probereme všechna roční období a vše, co s daným čtvrtletím souvisí včetně svátků, tradic, výletů, výzdoby školy a tříd, výroby dárků a přáníček, besídky (vánoční zpívání, den matek). Dále děti získávají povědomí o časových vztazích a režimu dne- co děláme celý den a s jakými předměty v průběhu dne manipulujeme).

3. integrovaný blok - Kdo si se mnou bude hrát, ten bude můj kamarád

Děti se seznamují s novými lidmi a dětmi v kolektivu vrstevníků MŠ, poznávají nové vztahy mezi dětmi, učí se komunikaci s lidmi okolo sebe. Poznávají, že člověk nemůže být sám, (jiné národnosti, kultura) společně si pomáhají, hrají si, vytvářejí se první dětská přátelství – oslava MDD. Seznamují se s různými druhy lidské činnosti. Společně se podílíme na výzdobě MŠ, pořádáme společné akce i pro rodiče (podzimní čarování, pálení čarodějnic, vánoční zpívaní aj).

Děti se seznamují se svým tělem a jednoduchou anatomií člověka (návštěva nemocnice), Na základě poznatků si uvědomují, co organismu prospívá nebo mu škodí (hygiena, otužování, oblékání, sport, potrava). Máme vytvořen projekt školního stravování: Chceme žít zdravě.

Máme vypracován školní projekt: Minimální preventivní program, který děti vhodnou formou upozorňuje na možná rizika a nebezpečí. (viz příloha). O tom že nejsme stejní, ale každý je jiný, má jinou barvu pleti a zvyky, děti seznamujeme podle metodiky Multikulturní výchovy.

4. integrovaný blok - Máme radost velikou, když hrajeme si s technikou

V dnešní době technika děti nejen zajímá, ale může pro ně být i velkým přínosem. Proto děti poznávají nové věci a pomůcky a využívají je k dalšímu učení, např. interaktivní tabule, počítače, digitální kamery a mikroskopy, mluvící skřipce, diktafony, detektory kovu, apod. Zkoušíme různé chemické i fyzické pokusy s bezpečnými látkami a přísadami. Dále se děti učí pečovat o životní prostředí, třídit odpad, účastníme se programů v excentru Paleta, navštěvujeme separační dvůr Služeb města Pardubic a pozorujeme práci popelářů. Poznávají různé materiály, zjišťují k čemu se využívají. Jezdíme MHD na různé akce, a proto děti mohou pozorovat dopravní situace na silnici. Navštěvujeme také dopravní hřiště.

Pozorujeme všechno kolem nás, seznamujeme děti s planetou Zemí a Vesmírem.  Poznáváme různé prostředí město, vesnice a seznamujeme se s různými druhy dopravních prostředků, učíme se bezpečnému chování v dopravních situacích. Jsme pozvaní na exkurzi k hasičům a do městské knihovny. Poznáváme krásy naší země (výlety), poznáváme své město jeho historii a hl. město ČR. 

SVÁTKY A TRADICE jsou součástí integrovaných bloků Děti se seznamují s lidovými zvyky a tradicemi, které vznikaly za dob našich dávných předků. Společně vítáme Sv. Martina na bílém koni, pečeme perníčky. Zdobíme třídy a vyrábíme dárky a přáníčka pro rodiče. Jezdíme se podívat na výstavu betlémů (výlety do Třebechovic, Hlinska apd), zahrajeme si vánoční hru. V jarním období řádíme na Karnevalu, zdobíme kraslice, vyrábíme přáníčka atd. Znalost těchto tradic patří ke kultuře národa a dětem je přibližujeme samostatně v rámci MŠ i společnými akcemi s rodiči ( vánoční zpívání, besídky apod.)

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací oblasti jsou odvozeny od interakčních oblastí rozlišovaných na základě vztahů, které si dítě postupně utváří k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu, resp. na základě přirozených interakcí, do kterých dítě v rámci těchto vztahů vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a také vzdělává. Jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují (viz RVP PV)

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická
2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
4. Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní
5. Dítě a svět – oblast environmentální

soubor
Školní program
Velikost 3.707 MB | Datum poslední změny: 16. 10. 2020 10:40

Hold on please…

It will only take a second.